Gyvūnai

Žinduoliai

 

0(Ex) kategorija
1. Europinė audinė – Mustela lutreola L.
2. Rudasis lokys – Ursus arctos L.
3. Ąžuolinė miegapelė – Eliomys quercinus L.

 

1(E) kategorija
1. Ilgasnukis ruonis – Halichoerus grypus Fabricius

 

2(V) kategorija
1. Didžioji miegapelė – Glis glis L.
2. Kūdrinis pelėausis – Myotis dasycneme Boie
3. Europinis plačiaausis – Barbastella barbastella Schreber

 

3(R) kategorija
1. Mažasis nakviša – Nyctalus leisleri Kuhl
2. Dvispalvis plikšnys – Vespertillio murinus L.
3. Branto pelėausis – Myotis brandti Eversman
4. Natererio pelėausis – Myotis nattereri Kuhl
5. Miškinė miegapelė – Dryomys nitedula Pallas
6. Baltasis kiškis – Lepus timidus L.
7. Lūšis – Lynx lynx L.

 

4(I) kategorija
1. Šikšniukas nykštukas – Pipistrellus pipistrellus Schreber
2. Rudasis ausylis – Plecotus auritus L.
3. Šiaurinis šikšnys – Eptesicus nilssoni Keyserling et Blasius
4. Beržinė sicista – Sicista betulina Pallas
5. Šermuonėlis – Mustela erminea L.

 

5(Rs) kategorija
1. Vėlyvasis šikšnys – Eptesicus serotinus Schreber
2. Rudasis nakviša – Nyctalus noctula Schreber
3. Ūdra – Lutra lutra L.
4. Stumbras – Bison bonasus L.

 

Paukščiai

 

0(Ex) kategorija
1. Gyvatėdis – Circaetus gallicus Gm
2. Žvyrė – Lagopus lagopus L.
3. Kuoduotasis vieversys – Galerida cristata L.

 

1(E) kategorija
1. Juodakaklis naras – Gavia arctica L.
2. Raguotasis kragas – Podiceps auritus L.
3. Smailiauodegė antis – Anas acuta L.
4. Rudė – Aythya nyroca Gul.
5. Rudasis peslys – Milvus milvus L.
6. Didysis erelis rėksnys – Aquila clanga Pall.
7. Kilnusis erelis – Aquila chrysaetos L.
8. Startsakalis – Falco columbarius L.
9. Sakalas keleivis – Falco peregrinus Tunst.
10. Juodakrūtis bėgikas – Calidris alpina L.
11. Stulgys – Gallinago media Lath.
12. Didysis apuokas – Bubo bubo L.
13. Žalvarnis – Coracias garrulus L.

 

2(V) kategorija
1. Juodasis gandras – Ciconia nigra L.
2. Urvinė antis – Tadorna tadorna L.
3. Pilkoji antis – Anas strepera L.
4. Sibirinė gaga – Polysticta stelleri Pall.
5. Juodasis peslys – Milvus migrans Bodd.
6. Pievinė lingė – Circus pygargus L.
7. Žuvininkas – Pandion haliaetus L.
8. Pelėsakalis – Falco tinnunculus L.
9. Kurtinys – Tetrao urogalus L.
10. Avocetė – Recurvirostra avosetta L.
11. Dirvinis sėjikas – Pluvialis apricaria L.
12. Gaidukas – Philomachus pugnax L.
13. Griciukas – Limosa limosa L.
14. Didžioji kuolinga – Numenius arquata L.
15. Raudonkojis tulikas – Tringa totanus L.
16. Tikutis – Tringa glareola L.
17. Mažoji žuvėdra – Sterna albifrons Pall.
18. Balinė pelėda – Asio flammeus Pontopp.
19. Tripirštis genys – Picoides tridactylus L.
20. Meldinė nendrinukė – Acrocephalus paludicola Vieill.

 

3(R) kategorija
1. Rudakaklis kragas – Podiceps griseigena Bodd
2. Juodakaklis kragas – Podiceps nigricollis C. L.Brehm
3. Didysis baublys – Botaurus stellaris L.
4. Gulbė giesmininkė – Cygnus cygnus L.
5. Šaukštasnapė antis – Anas clypeata L.
6. Vapsvaėdis – Pernis apivorus L.
7. Jūrinis erelis – Haliaetus albicilla L.
8. Vištvanagis – Accipiter gentilis L.
9. Mažasis erelis rėksnys – Aquila pomarina C. L. Brehm
10. Sketsakalis – Falco subbuteo L.
11. Tetervinas – Tetrao tetrix L.
12. Putpelė – Coturnix coturnix L.
13. Švygžda – Porzana porzana L.
14. Plovinė vištelė – Porzana parva Scop.
15. Jūršarkė – Haematopus ostralegus L.
16. Jūrinis kirlikas – Charadrius hiaticula L.
17. Mažasis kiras – Larus minutus Pall.
18. Baltaskruostė žuvėdra – Chlidonias hybridus Pallas
19. Juodoji žuvėdra – Chlidonias niger L.
20. Uldukas – Columba oenas L.
21. Žvirblinė pelėda – Glaucidium paserinum L.
22. Uralinė pelėda – Srix uralensis Pall.
23. Lututė – Aegolius funereus L.
24. Tulžys – Alcedo atthis L.
25. Kukutis – Upupa epops L.
26. Pilkoji meleta – Picus canus Gmel.
27. Žalioji meleta – Picus viridis L.
28. Baltnugaris genys – Dendrocopos leucotos Bechst.
29. Dirvoninis kalviukas – Anthus campestris L.
30. Geltongalvė kielė – Motacilla citreola Pall.
31. Ūsuotoji zylė – Panurus biarmicus L.

 

4(I) kategorija
1. Mažasis baublys – Ixobrychus minutus L.
2. Didysis baltasis garnys – Egretta alba L.
3. Vidutinis dančiasnapis – Mergus serrator L.
4. Liepsnotoji pelėda – Tyto alba Scop.
5. Pelėdikė – Athene noctua Scop.
6. Mėlyngurklė – Luscinia svecica L.
7. Sodinė starta – Emberiza hortulana L.
8. Pilkoji starta – Miliaria calandra L.

 

5 (Rs) kategorija
1. Pilkoji žąsis – Anser anser L.
2. Didysis dančiasnapis – Mergus merganser L.
3. Griežlė – Crex crex L.
4. Pilkoji gervė – Grus grus L.
5. Plėšrioji medšarkė – Lanius excubitor L.

 

Ropliai

 

1(E) kategorija
1. Balinis vėžlys – Emys orbicularis L.
2. Lygiažvynys žaltys – Coronella austriaca L.

 

Varliagyviai

 

3(R) kategorija
1. Europinė medvarlė – Hyla arborea L.

 

4(I)kategorija
1. Skiauterėtasis tritonas – Triturus cristatus Laur.
2. Žalioji rupūžė – Bufo viridis Laur.

 

5(Rs) kategorija
1. Raudonpilvė kūmutė – Bombina bombina L.
2. Nendrinė rupūžė – Bufo calamita Laur.

 

Žuvys

 

0(Ex) kategorija
1. Sturys – Acipenser sturio L.
2. Sparis – Abramis ballerus L.

 

1(E) kategorija
1. Jūrinė nėgė – Petromyzon marinus L.

 

3(R) kategorija
1. Skersnukis – Chondrostoma nasus L.

 

4(I) kategorija
1. Ežerinis sykas – Coregonus lavaretus holsatus Thienemann
2. Vijūnas – Misgurnus fossilis L.
3. Ežerinė rainė Phoxinus percnurus (Pallas)

 

5(Rs) kategorija
1. Lašiša – Salmo salar L.

 

Moliuskai

 

1(E) kategorija
1. Didysis arionas – Arion ater L.

 

3(R) kategorija
1. Mažoji suktenė – Vertigo angustior Jeff.
2. Keturdantė suktenė – Vertigo geyeri Lindh.
3. Pūstoji suktenė – Vertigo moulinsiana Dupuy
4. Ovalioji geldutė – Unio crassus Rtz.

 

Vorai

 

3(R) kategorija
1. Didysis plūdvoris – Dolomedes plantarius Cl.
2. Raudonasis eresas – Eresus cinnaberinus Oliv.

 

Vabzdžiai

 

0(Ex) kategorija
1. Didysis puikiažygis – Calosoma sycophanta L.
2. Elniavabalis – Lucanus cervus L.
3. Didysis ąžuolinis ūsuotis – Cerambyx cerdo L.
4. Pavasarinis margūnas – Hamearis lucina L.
5. Pilkasis baltasprindis – Lithostege griseata D. & S.
6. Taškuotoji kerpytė – Setina roscida D. & S.
7. Rudajuostė meškutė – Arctia festiva Hfn.
8. Baltamargė meškutė – Arctia villica L.
9. Mėlynoji bitė – Xylocopa valga Gerst.

 

1(E) kategorija
1. Šiaurinis auksinukas – Lycaena helle D. & S.
2. Gencijoninis melsvys – Maculinea alcon D. & S.
3. Pietinis satyras – Hipparchia statilinus Hfn.
4. Raukšlėtoji smėliabitė – Andrena rugulosa Stoeckhert.

 

2(V) kategorija
1. Johansono strėliukė – Coenagrion johanssoni Wallengren
2. Šiaurinis laumžirgis – Aeshna crenata Hagen
3. Geltonkojis žirgelis – Gomphus flavipes Charp.
4. Grakštusis puošniažygis – Carabus intricatus L.
5. Niūriaspalvis auksavabalis – Osmoderma eremita Scop.
6. Marmurinis auksavabalis – Liocola marmorata F.
7. Purpurinis plokščiavabalis – Cucujus cinnaberinus Scop.
8. Pušinis plokščiavabalis – Cucujus haematodes Erich.
9. Ūsuotis dailidė – Ergates faber L.
10. Esparcetinis marguolis – Zygaena loti D. & S.
11. Taškuotasis melsvys – Maculinea arion L.
12. Šiaurinis perlinukas – Boloria frigga Thnbg.
13. Stepinis perlinukas – Brenthis hecate D. & S.
14. Sieninė gaurabitė – Anthophora plagiata Ill.

 

3(R) kategorija
1. Mažoji nehalenija – Nehalennia speciosa Charp.
2. Žaliasis laumžirgis – Aeshna viridis Eversm.
3. Geltonžiedis kordulegastras – Cordulegaster boltonii Don.
4. Baltakaktė skėtė – Leucorrhinia albifrons Burm.
5. Grakščioji skėtė – Leucorrhinia caudalis Charp.
6. Kopinis skėriukas – Sphingonotus caerulans L.
7. Besparnis skėriukas – Podisma pedestris L.
8. Kalninė cikada – Cicadetta montana Scop.
9. Pajūrio šoklys – Cicindela maritima Dej.
10. Žiaurusis puikiažygis – Calosoma inquisitor L.
11. Didysis puošniažygis – Carabus coriaceus L.
12. Žalvarinis puošniažygis – Carabus nitens L.
13. Palinis žvitražygis – Agonum ericeti Panz.
14. Keturtaškis maitvabalis – Dendroxena quadripunctata L.
15. Šiaurinis elniavabalis – Ceruchus chrysomelinus Hoch.
16. Margasis grambuolys – Polyphylla fullo L.
17. Aštuoniataškis auksavabalis – Gnorimus variabilis L.
18. Raudonasis pievasprakšis – Anostirus purpureus Poda
19. Didysis skydvabalis – Peltis grossa L.
20. Šneiderio kirmvabalis – Boros schneideri Panz.
21. Pjūklaūsis kelmagraužis – Prionus coriarius L.
22. Pietinis marguolis – Zygaena angelicae Och.
23. Raudonžiedis marguolis – Zygaena ephialtes L.
24. Ąžuolinis stiklasparnis – Synanthedon conopiformis Esp.
25. Juodalksninis stiklasparnis – Synanthedon mesiaeformis H.–S.
26. Vapsvinis stiklasparnis – Synanthedon vespiformis L.
27. Juodoji hesperija – Erynnis tages L.
28. Smiltyninė hesperija – Pyrgus serratulae Ramb.
29. Rudmargė hesperija – Carterocephalus palaemon Pall.
30. Juodasis apolonas – Parnassius mnemosyne L.
31. Didysis auksinukas – Lycaena dispar Hw.
32. Žalsvasis melsvys – Glaucopsyche alexis Poda
33. Kraujalakinis melsvys – Maculinea teleius Bergstr.
34. Smiltyninis melsvys – Polyommatus dorylas D. & S.
35. Pietinis perlinukas – Brenthis daphne D. & S.
36. Auksuotoji šaškytė – Euphydryas aurinia Rtt.
37. Baltamargė šaškytė – Euphydryas maturna L.
38. Mažoji šaškytė – Melitaea aurelia Nick.
39. Tamsioji šaškytė – Melitaea diamina Lang.
40. Pievinis satyriukas – Coenonympha tullia Müll.
41. Pelkinis satyras – Oeneis jutta Hbn.
42. Juodamargis pelkinukas – Macaria carbonaria Cl.
43. Gelsvasis pelkiasprindis – Aspitates gilvaria D. & S.
44. Estinė cidarija – Epirrhoe tartuensis Moels
45. Baltajuostis juodsprindis – Baptria tibiale Esp.
46. Vingirinis sprindytis – Eupithecia thalictrata Püng.
47. Pajūrinė kukulija – Cucullia balsamitae Bsd.
48. Dvinulis pelėdgalvis – Dicycla oo L.
49. Pajūrinis stiebinukas – Mesoligia literosa Hw.
50. Pajūrinis dirvinukas – Agrotis ripae Hb.
51. Geltonmargė meškutė – Hyphoraia aulica L.
52. Ilgažandis bembiksas – Bembix rostrata L.
53. Gauruotoji skolija – Scolia hirta Schrank
54. Kopinė smiltvapsvė – Podalonia luffii Saund.
55. Baltijos šilkabitė – Colletes caspicus Morawitz
56. Ilganosė smėliabitė – Andrena nasuta Giraud
57. Katilėlinė smėliabitė – Andrena curvungula Thomson
58. Šverino smėliabitė – Andrena suerinensis Friese
59. Stepinė gauruotakojė bitė – Dasypoda argentata Panz.
60. Tamsiažalė vagabitė – Lasioglossum prasinum Smith
61. Tetralonija – Tetralonia malvae Rossi
62. Stepinė kamanė – Bombus pomorum Panz.
63. Didžiaakė kamanė – Bombus confusus Schenck

 

4(I) kategorija
1. Rudasparnė efemerėlė – Eurylophella karelica Tiens.
2. Kapnopsis – Capnopsis schilleri Rostock
3. Reliktinis lašalas – Neoephemera maxima Joly
4. Mažoji išnura – Ischnura pumilio Charp.
5. Mažasis karališkasis laumžirgis – Anax parthenope Selys
6. Pleištinė skėtė – Ophiogomphus cecilia Fourc.
7. Šarvuotoji skėtė – Leucorrhinia pectoralis Charp.
8. Rudajuostė skėtė – Sympetrum pedemontanum Allioni
9. Smėlinė auslinda – Labidura riparia Pall.
10. Plačioji dusia – Dytiscus latissimus L.
11. Dvijuostė nendradusė – Graphoderus bilineatus De Geer
12. Išdaginis blizgiavabalis – Melanophila acuminata De Geer
13. Liepinis blizgiavabalis – Ovalisia rutilans F.
14. Didysis sprakšis – Stenagostus rufus De Geer
15. Ąžuolinis skaptukas – Xestobium rufovillosum De Geer
16. Pūzrinis skydvabalis – Ostoma ferruginea L.
17. Kelminis juodvabalis – Uloma culinaris L.
18. Didysis trumpasparnis medkirtis – Necydalis major L.
19. Puošnusis skydinukas – Cassida margaritacea Schall
20. Kalninė apsiuva – Philopotamus montanus Don.
21. Mėlynsparnė apsiuva – Semblis phalaenoides L.
22. Nakvišinis sfinksas – Proserpinus proserpina Pall.
23. Machaonas – Papilio machaon L.
24. Baltajuostis melsvys – Aricia eumedon Esp.
25. Stepinis melsvys – Polyommatus coridon Poda
26. Akiuotasis satyras – Lopinga achine Scop.
27. Rudaakis satyriukas – Coenonympha hero L.
28. Spalvotasis pelkiasprindis – Chariaspilates formosaria Eversm.
29. Smilčiasprindis – Phibalapteryx virgata Hfn.
30. Pušinis keliaujantis kuoduotis – Thaumethopoea pinivora Tr.
31. Pilkažalis žvilgūnas – Diachrysia zosimi Hb.
32. Retasis ratuotasis pelėdgalvis – Ipimorpha contusa Frr.
33. Raudonsparnė meškutė – Tyria jacobaeae L.

 

Vėžiagyviai

 

0(Ex) kategorija
1. Pontoporėja – Monoporeia affinis Lindstrom

 

2(V) kategorija
1. Vasarinis skydvėžis – Triops cancriformis L.
2. Reliktinė mizidė – Mysis relicta Loven.

 

4 (I) kategorija
1. Keturspyglė šoniplauka – Pallasiola quadrispinosa (G.O. Sars)

 

Dėlės

 

5(Rs) kategorija
1. Medicininė dėlė – Hirudo medicinalis L. 

 


Paaiškinimai


Kategorijos:

0(Ex) – Išnykusios ir tikėtinai išnykusios rūšys (Extinct and probably extinct),
1(E) – Prie išnykimo ribos (Endangered),
2(V) – Pažeidžiamos (Vulnerable),
3(R) – Retos rūšys (Rare),
4(I) – Nenustatyta (Indeterminate),
5(Rs) – Atkurta (Restored)

 
Muzika | Masažuotojas Vilniuje, masažai Vilniuje | Autobusų nuoma | SEO PASLAUGOS | padanguparduotuve.lt | Kvalifikuotas darbas |